fotoKlauzula informacyjna
Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach, 42-512 Psary, ul. Szkolna 45; tel: (032) 267 21 62: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (032) 267-21-62. Funkcję IOD w GBP Psary pełni Krzysztof Dulko.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Art. 18) w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacja działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki, a w przypadku naliczenia opłat za nieterminowy zwrot lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych związany ze zobowiązaniami użytkowników wobec GBP, zarówno czytelników jak również uczestników przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych a także projektów realizowanych przez GBP w Psarach.
5. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych.
Są Państwo zobowiązani do podania następujących danych: Nazwisko i Imię, Imię ojca, kategoria zawodowa, numer PESEL, Płeć, Data urodzenia, Adres stałego zameldowania, Adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy.
8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Użytkownika GBP w Psarach jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.