GBP w Psarach realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju wynikające z Agendy2013 Organizacji Narodów Zjednoczonych.